Week of September 5, 2022

Week of September 5, 2022

Monday, September 5th – Leviticus 18:1-5

Tuesday, September 6th – Zechariah 7:4-10

Wednesday, September 7th – Acts 9:1-20

Thursday, September 8th – Luke 20:41-44

Friday, September 9th – Proverbs 2:1-8

Saturday, September 10th – Matthew 20:20-38

bible, open, book-1846174.jpg